Tobakshistoria i Sverige

-------- Tobaks länkar--------------------------------

Tobaksodling i Sverige

Redan på 1600-talet börjar man att odla tobak i Sverige på försöksodlingar.

1650 ber köpmannen Andreas Lentz i Stockholm om tillstånd att anlägga tobaksplantage. Samma år odlar Olof Rudbeck tobak i sin botaniska trädgård i Uppsala.

1724 påbjuder kung Fredrik I tobaksodling i hela landet. I första hand ska städerna odla tobak eftersom där finns gott om gödsel och arbetskraft. 1760 fanns det tobaksodlingar i 72 svenska och 12 finska städer.

Under 1800- och 1900-talet minskar odlingen i städerna och på landsbygden.

Den sista svenskodlade tobaken, för kommersiellt bruk, skördas i skånska Åhus 1964.

Försöken på 1700-talet att bli självförsörjande lyckades inte helt. Men tobaksodlingarna fick en imponerande utbredning under sin 250-åriga historia.

 

Bland snusmalare och fabrikanter

Det mesta av den svenska tobaksskörden gick till snus. Snusandet ökade stadigt under 1800-talet och efterfrågan på råtobak var stor. Snusfabriker växte upp utmed kusterna så att snuset via sjövägen snabbt kunde nå kunderna. Snus var då som nu en färskvara.

Nedan följer ett urval av tobaksfabrikörer som startade upp sina fabriker under 1800-talet i Sverige.

Hudiksvall: Friskens snus

Firman Frisk & Co i Hudiksvall startade 1818 i liten skala, men utvecklades till ett av de större när företaget köptes upp av firman W:m Hellgren & Co i Stockholm 1911. Friskens snus var ett begrepp i Norrland, inte minst tack vare den ovanliga annonseringen för firmans märken Norrlandssnus, Ögonsnus, Gloriasnus samt Stjärnsnus, som fanns kvar på marknaden ända till 1998.

Friskens Stjernsnus är bäst.

Norrköping: Swartzens snus

I Norrköping fick bröderna Olof och Petter Swartz 1753 tillstånd att tillverka snus. De gick snart skilda vägar. Petter Swartz fortsatte emellertid att göra snus. Sent 1800-tal var firman en av de största snustillverkarna i Sverige. Kända märken är Gröna Lacket och Röda Lacket, det sistnämnda tillverkas fortfarande av Swedish Match AB.

Jönköping: Dahlgren & Westman

Handlanden N M Dahlgren fick 1812 tillstånd att driva snusfabrik. Han överlämnade 1838 rättigheterna till sin son Fredrik Ferdinand och handelsbokhållaren Gustaf Westman. Under namnet Dahlgren & Westman utvecklades firman till en av landets större. Fabriken uppgick 1915 i Tobaksmonopolet. Kända snussorter var Jönköpingssnus och Virginiasnus. Jönköpingssnuset fanns kvar till 1965.

Karlshamn: Dahlens snus

I Karlshamn fanns 1687 - 1914 inte mindre än 44 tobaksfabriker. Flera av dem tillverkade snus. En av de största var firman P A Dahls, grundad 1798. Ett populärt märke var naturligtvis Karlshamnssnus.

Stockholm: Ljunglöf

Den störste snustillverkaren i Europa vid 1900-talets början var firman Jacob Fredrik Ljunglöf. 1822 började han tillverka snus. Han förbättrade metoderna för snustillverkningen, såg över distributionen och införde fasta priser och kvalitetsgaranti på sitt snus. Hans märke Ljunglöfs No 1 - Ettan i dagligt tal - är idag ett av Sveriges äldsta varumärke.

Mer om Ljunglöf finns i Ljunglöfska Galleriet på entréplanet.

Stockholm: Hellgrens

Firman W:m Hellgren & Co, grundad 1840, var en av de största i landets. Hellgren köpte upp många tobaksföretag och var en hård konkurrent till Ljunglöf. Firman tillverkade Gotlands Rappé, Patent Snus, Mörkt snus, Ankarsnus samt Grovsnus, som är ett av de ledande snusmärkena idag.

Stockholm: Renard & Elbe

Företaget låg på Södermalm och grundades 1865 av Fredrik Renard som Renard & k:ni. 1875 ändrades namnet till Renard & Elbe efter att Adolf Elbe inträtt som delägare. Bland deras märken återfanns General Sven, Pro Patria, Bellman och Princessa. 1911 övertogs aktiemajoriteten av W:m Hellgren & Co.

A.B. Renard & Elbe - General Sven 15 öres cigarr.

Göteborg: J. A. Boman

Firman grundades 1847 av Jacob Körner. Johan Adolf Bohman blev delägare 1849. Bohmans son Gustaf övertog firman 1901 och utvecklar den till den tredje största i Göteborg när den 1915 uppgick i Tobaksmonopolet. Mest kända märken var Ögonsnus, Grofsikt, Patent Rapé och Generalsnus, som idag är största snusmärket i Sverige.

Göteborg: Eric Mellgren

Snusfirman startades 1826 av handlanden Eric Mellgren. Vid hans död övertog sönerna firman. När sonen Johan August avled 1879 fortsatte änkan Hulda Mellgren att driva företaget. Kända märken var Bancosnus och Luktsnus samt Göteborgs Prima Fint.

Göteborg: Mellgren & son

Firman grundades så sent som 1894. Tobaksfabriken blev på kort tid den största i Göteborg med två egna försäljningsbodar. Ett stort märke var Finmalet Göteborgssnus.

Aktiebolaget Mellgren & Son - snus och tobak.

Hernodius avhandling 1633

Odlingsförsök på 1600-talet

Jacobus Hernodius beskriver tobaksodling i sin doktorsavhandling "Om de utmärkta krafterna hos örten Nicotiana eller Tabacum" från 1633.

1638 grundar Sverige en koloni, New Sweden i Delaware, Nordamerika, för att starta tobaksodling. Men holländarna erövrar den 1654.

1650 ber köpmannen Andreas Lentz i Stockholm om tillstånd att anlägga tobaksplantage. I trakten kring Landskrona pågår samtidigt försöksodlingar liksom i Åboregionen i Finland. Olof Rudbeck odlar tobak i sin botaniska trädgård i Uppsala.

Tobak odlas över hela sverige

Efter Karl XII död 1718 är Sverige fattigt efter alla krig. Därför vill myndigheterna stödja näringslivet och minska importen för att stärka ekonomin.

1724 ger kung Fredrik I ut ett dekret där han uppmanar till tobaksodling över hela landet. Målet är att göra Sverige självförsörjande inom fyra år. I första hand ska städerna odla tobak. Där finns arbetskraft och gott om gödsel. En handledning i konsten att odla tobak tas fram och tobaksfrön från Tyskland tillhandahålls. Varje hushåll med egen täppa uppmanas att odla för egen årsförbrukning.

Tobakshanteringen är lönsam. I takt med att odlingen ökar över hela landet, ökar också antalet tobakstillverkare.

1749 beslutas att varje tillverkare ska använda en viss mängd svenska blad i tillverkningen.

1750 är hälften av all tobak som används i tobakstillverkningen svenskodlad.

1760 odlar städerna som mest. Då finns tobaksodlingar i 72 svenska och 12 finska städer. Finland ingår då i det svenska riket.

1766 fördubblas antalet tobakstillverkare.

Nu börjar också bönderna odla tobak.

Stadsodlingarna får svårt att hävda sig mot den illegala odlingen på landsbygden och omfattande smuggling från Norge och Balticum.

Bristen på tobak ersätts av överproduktion. Priserna på råtobak sjunker och många tobaksodlare går över till mer lönsamma grödor.

1775 upphör städer med ogynnsamt klimat att odla.

Fredrik I. Foto: Nationalmuseum.

Den idoge tobaksplanteraren

Landsbygden tar över under 1800-talet

Tobaksodlingen forsätter att minska både i städerna och på landsbygden. Klimatet är ett stort problem. Fabrikanterna klagar på tobakens kvalitet. Stadsborna klagar över bönderna som odlar tobak istället för säd.

1850 och följande årtionde upphör odlingen i de flesta städer.

Kvar blir de områden som har förutsättningar för odling: de sandiga slätterna kring Landskrona och Kristianstad, Väst - och Östgötaslätterna med städerna Norrköping och Söderköping samt Mälardalen med Västerås och Stockholm.

1890-talets årsskördar ligger på en miljon kilo och kommer från trakterna kring Åhus, 400 ton, Landskrona 300 ton samt Stockholm 300 ton.

Sista svenska odlingen 1964

1915 - mitt under kriget – grundas AB Svenska Tobaksmonopolet. Det nybildade dotterbolaget AB Tobaksodling får i uppdrag att uppmuntra till odling för att klara råtobaksbehovet.

Försöksgårdar för odling av tobak startas i Dösjöbro norr om Landskrona, Prästnibble på Svarsjölandet utanför Stockholm samt i Norrköping och Vadstena. Magasin uppförs i skånska Åhus, Fjälkinge, Rinkaby, Balsby och i Dösjöbro.

Nya tobakssorter och nya metoder vid plantering, buntning och torkning testas på monopolets egna försöksodlingar. Men efter andra världskriget svalnar intresset. 1939 upphör odlingen i Stockholm och 1946 i Norrköping.

1964 skördas i skånska Åhus den sista svenskodlade tobaken för kommersiellt bruk.

Alida Olsson, Åhus, 1964

Mor Alidas tobak

Den sista sommaren som tobak odlades på Kristianstadsslätten gjordes en dokumentärfilm om och med en tobaksodlare i Yngsjö vid namn Alida Olsson.

Hon var en legend, inte minst på grund av en tobakssort som hon hade odlat fram och som givetvis kallades för Alidatobak. I filmens slutscen säger hon:

-Det är för tokigt att tobaken skall bort. Jag ska i alla fall ta undan några plantor till frö. Man kan ju aldrig veta…

Dessa frön förvarades hos Tobaks- & Tändsticksmuseum i 38 år. När de togs fram verkade grobarheten vara obefintlig. Försök hade gjorts på olika håll i Sverige och i Tyskland.

Museets pipmakare, Arne Åkerhagen, lyckades emellertid få liv i ett frö. Den första tobaksplantan överlämnades till trädgårdsmästare Björn Jernberg där den fick bästa tänkbara omvårdnad tills den gick i blom och kunde ge nya frön.

Idag visar Tobaks- & Tändsticksmuseum på Skansen återigen svenskodlad tobak - Alidatobak.

Mor Alida och dottern Astrid.

Snus

Kockums tobaksfabrik, Malmö, 1912.

Bland snusmalare och fabrikanter

Det mesta av den svenska tobaksskörden gick till snus. Snusandet ökade stadigt under 1800-talet och efterfrågan på råtobak var stor. Snusfabriker växte upp utmed kusterna så att snuset via sjövägen snabbt kunde nå kunderna. Snus var då som nu en färskvara.

Nedan följer ett urval av tobaksfabrikörer som startade upp sina fabriker under 1800-talet i Sverige.

Hudiksvall: Friskens snus

Firman Frisk & Co i Hudiksvall startade 1818 i liten skala, men utvecklades till ett av de större när företaget köptes upp av firman W:m Hellgren & Co i Stockholm 1911. Friskens snus var ett begrepp i Norrland, inte minst tack vare den ovanliga annonseringen för firmans märken Norrlandssnus, Ögonsnus, Gloriasnus samt Stjärnsnus, som fanns kvar på marknaden ända till 1998.

Friskens Stjernsnus är bäst.

Norrköping: Swartzens snus

I Norrköping fick bröderna Olof och Petter Swartz 1753 tillstånd att tillverka snus. De gick snart skilda vägar. Petter Swartz fortsatte emellertid att göra snus. Sent 1800-tal var firman en av de största snustillverkarna i Sverige. Kända märken är Gröna Lacket och Röda Lacket, det sistnämnda tillverkas fortfarande av Swedish Match AB.

Jönköping: Dahlgren & Westman

Handlanden N M Dahlgren fick 1812 tillstånd att driva snusfabrik. Han överlämnade 1838 rättigheterna till sin son Fredrik Ferdinand och handelsbokhållaren Gustaf Westman. Under namnet Dahlgren & Westman utvecklades firman till en av landets större. Fabriken uppgick 1915 i Tobaksmonopolet. Kända snussorter var Jönköpingssnus och Virginiasnus. Jönköpingssnuset fanns kvar till 1965.

Karlshamn: Dahlens snus

I Karlshamn fanns 1687 - 1914 inte mindre än 44 tobaksfabriker. Flera av dem tillverkade snus. En av de största var firman P A Dahls, grundad 1798. Ett populärt märke var naturligtvis Karlshamnssnus.

Stockholm: Ljunglöf

Den störste snustillverkaren i Europa vid 1900-talets början var firman Jacob Fredrik Ljunglöf. 1822 började han tillverka snus. Han förbättrade metoderna för snustillverkningen, såg över distributionen och införde fasta priser och kvalitetsgaranti på sitt snus. Hans märke Ljunglöfs No 1 - Ettan i dagligt tal - är idag ett av Sveriges äldsta varumärke.

Mer om Ljunglöf finns i Ljunglöfska Galleriet på entréplanet.

Stockholm: Hellgrens

Firman W:m Hellgren & Co, grundad 1840, var en av de största i landets. Hellgren köpte upp många tobaksföretag och var en hård konkurrent till Ljunglöf. Firman tillverkade Gotlands Rappé, Patent Snus, Mörkt snus, Ankarsnus samt Grovsnus, som är ett av de ledande snusmärkena idag.

Stockholm: Renard & Elbe

Företaget låg på Södermalm och grundades 1865 av Fredrik Renard som Renard & k:ni. 1875 ändrades namnet till Renard & Elbe efter att Adolf Elbe inträtt som delägare. Bland deras märken återfanns General Sven, Pro Patria, Bellman och Princessa. 1911 övertogs aktiemajoriteten av W:m Hellgren & Co.

A.B. Renard & Elbe - General Sven 15 öres cigarr.

Göteborg: J. A. Boman

Firman grundades 1847 av Jacob Körner. Johan Adolf Bohman blev delägare 1849. Bohmans son Gustaf övertog firman 1901 och utvecklar den till den tredje största i Göteborg när den 1915 uppgick i Tobaksmonopolet. Mest kända märken var Ögonsnus, Grofsikt, Patent Rapé och Generalsnus, som idag är största snusmärket i Sverige.

Göteborg: Eric Mellgren

Snusfirman startades 1826 av handlanden Eric Mellgren. Vid hans död övertog sönerna firman. När sonen Johan August avled 1879 fortsatte änkan Hulda Mellgren att driva företaget. Kända märken var Bancosnus och Luktsnus samt Göteborgs Prima Fint.

Göteborg: Mellgren & son

Firman grundades så sent som 1894. Tobaksfabriken blev på kort tid den största i Göteborg med två egna försäljningsbodar. Ett stort märke var Finmalet Göteborgssnus.

Aktiebolaget Mellgren & Son - snus och tobak.

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)